Most kids dream of scoring the perfect goal. I've always dreamed of stopping it. - Iker Casillas

 

Algemene Voorwaarden

 

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Cursus: Serie van trainingen die door de Keepersschool wordt aangeboden. Hieronder vallen de winter kennismaking, voorjaarscursus, nazomercusus, privétraining en de keepersdag.

Training op locatie: Training verzorgd door de Keepersschool op een afgesproken locatie.

Privé́ training: Training met maximaal 2 keepers verzorgd door de Keeperschool.

Deelnemer: Persoon die gebruik maakt van de diensten van de Keepersschool en hiervoor toestemming heeft van ouder/voogd.


2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende diensten van de Keepersschool: cursussen, trainingen op locatie, privé trainingen, en alle overige activiteiten.

2.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op diensten van de Keepersschool waarbij derden betrokken worden.
2.3. De diensten van de Keepersschool worden verzorgd op een door de Keepersschool bepaalde locatie.
2.4. Een overzicht van de diensten van de Keepersschool wordt gepubliceerd op de website van de Keepersschool

3. Aanmelding & Inschrijving
3.1. Aanmelding voor deelname aan cursussen van de Keepersschool kan alleen door insturen van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.
3.2. Aanmelding voor de cursussen is voor iedereen open. Indeling vindt plaats naar kwaliteit en/of leeftijd door de leiding van de Keepersschool.
3.3. De aanmeldingen worden door de Keepersschool geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximale aantal deelnemers voor de cursus bereikt is.
3.4. Na aanmelding ontvangt u een digitale ontvangstbevestiging. Dit is geen garantie voor deelname maar laat weten dat de aanmelding door de Keepersschool is ontvangen en geregistreerd.
3.5. Wanneer een aanmelding ontvangen wordt nadat het maximum aantal deelnemers voor een cursus is bereikt ontvangt u bericht dat deelname op dat moment niet meer mogelijk is maar dat de betreffende aanmelding automatisch wordt meegenomen naar de eerstvolgende cursus. Uiteraard ontvangt u hierover bericht via de e-mail of post.

4. Betalingsvoorwaarden & -Procedure

4.1. Bij het bericht van definitieve deelname ontvangt u een factuur waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de cursus vermeld staat.
4.2. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde termijn.
4.3. Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn kan de inschrijving komen te vervallen.
4.4. Met inzending van het inschrijfformulier heeft de betreffende deelnemer zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus. Na deze opgave is restitutie van het inschrijfgeld als volgt vastgesteld:
- schriftelijk afmelden kan kosteloos tot 5 weken voor aanvang van de cursus;
- bij schriftelijke afmelding tussen 3 & 5 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag gefactureerd;
- bij schriftelijke afmelding binnen 3 weken voor aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusbedrag gefactureerd en is geen (gedeeltelijke) restitutie mogelijk.
4.5. In geval van langdurige ziekte of een langdurige blessure kan de deelnemer (of in het geval van minderjarigheid de ouder/voogd van de deelnemer) contact opnemen met de Keepersschool en wordt samen naar een passende oplossing gezocht. De uiteindelijke beslissing over de invulling van de oplossing wordt door de Keepersschool genomen.
4.6. De Keepersschool behoudt het recht tot het eventueel afgelasten dan wel verplaatsen (tijd/locatie) van een cursus in geval de weersomstandigheden of onveiligheid een normale training niet mogelijk maken. Hiervan wordt u via onze website op de hoogte gesteld.
4.7. Bij afwezigheid van de deelnemer, zonder afmelding, tijdens een training wordt geen geld terug gestort. De Keepersschool verzorgd één inhaaldag voor keepers die zich hebben afgemeld voor een training.

5. Aansprakelijkheid / Gedrag

5.1. Deelname aan de diensten van de Keepersschool geschiedt altijd op eigen risico. De Keepersschool is nooit aansprakelijk voor tijdens een cursus opgelopen lichamelijk letsel.
5.2. Een ieder die gebruik maakt van diensten van de Keepersschool, wordt geacht kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.
5.3. De Keepersschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en materiële schade.
5.4. De Keepersschool is clubonafhankelijk en derhalve te gast op Sportpark Ridderkerk, dit houdt in dat deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld.
5.5. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen en kleding. Indien er sprake is van moedwillige vernielingen en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten van herstel of vervanging worden verhaald op de betreffende deelnemer.
5.6. De deelnemer dient op de door de Keepersschool aangegeven tijd aanwezig te zijn waarbij hij/zij gekleed gaat in gepaste sportkleding, afgestemd op de weersomstandigheden van dat moment.
5.7. De kleding die door Keeperschool Spelde wordt uitgereikt blijft eigendom van de deelnemer, je bent zelf verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging.
5.8. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders, overige deelnemers en publiek.
5.9. De Keepersschool is gerechtigd om zonder opgaaf van reden deelnemers te weigeren, indien zulks noodzakelijk wordt geacht in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder e.d.

6. Privacy wet

De Keepersschool verzoekt ouders bij aanmelding aan te geven of u toestemming geeft voor het fotograferen/filmen van de keepers tijdens trainingen en het plaatsen van deze foto’s of filmmateriaal op de website en sociale media van de Keepersschool. Als u hier niet mee akkoord gaat, dan worden de foto’s waar uw kind op staat niet gebruikt en verwijderd.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor kinderen schade kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens onze activiteiten. De keeperschool heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere kinderen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. 

 

7. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen de Keepersschool en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer de deelnemer in het buitenland woont of is gevestigd.

8. Disclaimer

8.1. De inhoud van deze algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.
8.2. De Keepersschool en zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van de cursussen of toepassing van de behandelde oefenstof. Deelname is op eigen verantwoording en verlies van zaken (denk aan diefstal; vergeten materialen en dergelijke) kan niet op de Keepersschool worden verhaald.
8.3. Eventuele reclames, van welke aard ook, dienen door de wederpartij zo spoedig mogelijk na beëindiging van de dienst bij ons te worden ingediend. Het indienen van reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van de Keepersschool